سایت شرکت رادیاتور قرنیزی

About This Project

شرکت هورسان هامین تولیدکننده رادیاتور قرنیزی راه اندازی وبسایت شرکت خود را به گروه نا-هنر واگذار کرد این وبسایت که با اولویتی که کارفرما در SEO داشت ظرف مدت یکماه راه اندازی شد الیته اسلایدرها و بخشی از گرافیک سایت به سلیقه این عزیزان تغییر کرد و همه ساختار و گرافیک سایت به سلیقه گروه ما نیست

Date
Category
طراحی وبسایت